1. כללי
 • בכניסה לאתר האינטרנט של המרכז לטיפול בסוכרת ("מפעיל האתר" ו"האתר" בהתאמה), ובטרם ביצוע פעולה כלשהי באמצעות האתר, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר, המשתמש (כהגדרתו להלן) מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין מפעיל האתר לבין כל אדם פרטי שיעשה שימוש באתר, מכל סוג שהוא ("המשתמש").
 • הכניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים ו/או ביישומים ו/או במידע המוצגים בו, מהווים ומבטאים את הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן. בעשותך כן, הנך מצהיר כי קראת היטב את תנאי השימוש, הנך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זו לכל מטרה. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
 • תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 

2. השימוש באתר

 • השימוש באתר הינו למטרות חוקיות, פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת, בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל ישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robot Crawlers וכדומה, המעתיקות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 • אין להציג את האתר ו/או תכניו בתוך מסגרת (Frame) או בכל דרך אחרת, גלויה או סמויה.
 • אין להציג את האתר או תכניו בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האתר, תוכן האתר או מחסירים מהם דבר מה.
 • אין לקשר בין האתר לכל אתר או פלטפורמה המכילים תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה, או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל דין ומעודדים עבירה על החוק.
 • מפעיל האתר מאפשר לכל אדם להשתמש באתר כך שיהא רשאי להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.

3. המידע באתר

 • באתר תוכלו למצוא מגוון של תכנים ומידע לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם, לרבות (אך לא רק): הודעות, תגובות, תשובות לשאלות, כתבות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, מדריכים, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, ("התכנים").
 • כל התכנים הרפואיים ו/או המעין רפואיים ו/או הטיפוליים ו/או התרופתיים המופיעים באתר זה ו/או בכל קישור המופיע באתר, הוא בבחינת מידע כללי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי "ייעוץ רפואי" ו/או "המלצה לטיפול" ו/או "חוות דעת רפואית" והוא אינו בא במקום התייעצות עם מקצוע מוסמך ו/או ייעוץ מקצועי רפואי.
 • מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד. התכנים שבאתר, כראוי לתכנים בתחומי הרפואה, הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. אין להשתמש בתכנים באתר למטרות אבחון או טיפול של בעיות בריאות ומחלות. אם קיים חשש לבעיה רפואית, פנה מיד לרופא המטפל ופעל עפ"י הנחיותיו. במצבי חירום רפואיים יש לפנות לבית החולים ו/או להיוועץ מיד עם רופא מומחה.
 • המידע, התכנים ו/או המוצרים המוצגים באתר שהנם של צדדים שלישיים ו/או שמקורם בצדדים שלישיים, אינם בבעלותו של מפעיל האתר, אינם מוצעים על ידיו, אינם באחריותו, והנם באחריות הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.
 • מפעיל האתר שומר על זכותו להתאים, לעדכן, לשפר, לשנות או להסיר את תכני האתר, כולם או חלקם, ללא כל הודעה מוקדמת. מפעיל האתר שומר על זכותו להגביל תכנים מסוימים או את הגישה לאתר, כולם או חלקם, או לסיים את פעילותו.

4. קניין רוחני

 • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר עם האתר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זאת המידע, התכנים, הנתונים, סימני המסחר, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושו הבלעדי של מפעיל האתר. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים, התמונות, סימני המסחר או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור מפעיל האתר לכך מראש ובכתב.
 • אין בתנאי שימוש אלה כדי להעניק לך או לגורם אחר זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות באתר, במידע או בתכנים הכלולים בו, ולא תעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות מפעיל האתר בהם.

5. אחריות

 • כל התכנים באתר מסופקים כמות שהם (as is). מפעיל האתר ו/או מי מטעמו אינו אחראי בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים בקשר עם השימוש או מאי היכולת לעשות שימוש באתר ובתכניו.
 • השימוש באתר ובתכניו הינו באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי מפעיל האתר או מי מטעמו בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר.
 • מפעיל האתר אינו מתחייב ששירותי האתר, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעיל האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעיל האתר או אצל מי מספקיו. מפעיל האתר לא יישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בתפקוד וזמינות האתר או לגרום לנזקים כלשהם. כמו כן מפעיל האתר אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש בשל שימוש בתכנים ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download) ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים.
 • מפעיל האתר לא יישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, ככל שיפורסמו. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי מפעיל האתר אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של כל מידע, פרסומות, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים המקושרים לאתר ו/או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 • התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי מפעיל האתר ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע. כל שימוש והסתמכות של המשתמש על כל התכנים המפורסמים באתר לרבות, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

6. שינויים באתר

 • מפעיל האתר רשאי מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים או התכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות זמנית. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי מפעיל האתר להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם.

7. מדיניות הפרטיות

 • השימוש באתר ובתכניו מהווה הסכמה מצידך לכך שמפעיל האתר יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "Cookies" ו/או אמצעים דומים. מפעיל האתר רשאי להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות האתר ותכניו, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיו ובכלל זה שירות וסקרים של מפעיל האתר. ישנה אפשרות להימנע מקבלת Cookies כך שאם תרצה להימנע מקבלתם כאמור תוכל לעשות כן על ידי שינוי הגדרת הדפדפן. עם זאת, עלייך להיות מודע שנטרול אפשרות קבלת Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכנים שבאתר.
 • מפעיל האתר מקפיד לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והוא ישמור על פרטיות המשתמשים ולא יגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש המשתמש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמש עצמו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש וכל מידע הנוגע לשימוש שהמשתמש עשה/עושה באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין המשתמש לבין מפעיל האתר, ו/או במקרה של הפרת התנאים ע"י המשתמש, ו/או במקרה שמפעיל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלו או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילות של מפעיל האתר עם צד שלישי כלשהו.

8. שונות

 •  אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מכל הסכמה אחרת בין מפעיל האתר לבינך או לשנותה. הנך עשוי להיות כפוף לתנאי שימוש נוספים בחלקים אחרים של אתר זה.
 • על המידע המצוי באתר זה, גישה אליו והשימוש בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים לתנאי שימוש אלו או הנובעים מהם מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו באופן בלעדי, תוך שלילת כל סמכות שיפוט אחרת.